Όροι και Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα κάτωθι, πριν την περιήγηση του και τη χρήση των υπηρεσιών της Smart-VoIP. Με τη συνέχιση χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις των υπηρεσιών και παρέχει τη συγκατάθεση του.

Η Smartsupport (εν συνεχεία θα αναφέρεται ως «Δικαιούχος»), σαν ιδιοκτήτης της παρούσας ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, διατηρεί κάθε δικαίωμα επεξεργασίας και τροποποίησης μονομερώς των παρόντων όρων χρήσης και προϋποθέσεων ή την πλήρη ανανέωση αυτών, ενώ ο επισκέπτης/ χρήστης οφείλει να ελέγχει τις τυχόν αλλαγές, και να περιηγούνται στην ιστοσελίδα εφόσον αποδεχτούν ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους χρήσης και προϋποθέσεις.

Το περιεχόμενο αυτού του ιστοτόπου είναι ιδιοκτησία του Δικαιούχου, ο οποίος έχει την πλήρη ευθύνη των πληροφοριών που έχουν καταχωρηθεί εντός αυτού, και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να γεννήσουν καμία ευθύνη σε οποιαδήποτε εταιρία μνημονεύεται στον δικτυακό αυτόν τόπο. Αντίστοιχα, ο Δικαιούχος δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για οτιδήποτε προβάλλεται εντός του παρόντος ιστοτόπου με τη μορφή διαφήμισης, και κατ’επέκταση ούτε για την επάρκεια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. και τέλος δεν προτρέπει με οποιονδήποτε τρόπο την εκτέλεση σχετικών ενεργειών.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, κατά την περιήγηση του στην ιστοσελίδα και καθ’ όσο κάνει χρήση των υπηρεσιών της Smart-VoIP, και παράλληλα οφείλει να μην προβαίνει σε ενέργειες που δύναται να προκαλέσουν άμεσα ή έμμεσα βλάβη τόσο στον Δικαιούχο, όσο και σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή/και στα πνευματικά δικαιώματα αυτών.

Smart–VoIP/ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρουσίαση υπηρεσιών Smart-VoIP

Η Smart-VoIP είναι μία υπηρεσία της εταιρίας Smartsupport, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών VoIP τηλεφωνίας (βλ. περισσότερα στην ενότητα «Η εταιρία).

Η Smartsupport είναι αδειοδοτημένος τηλεπικοινωνιακός πάροχος από την «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων» (Ε.Ε.Τ.Τ.), με αριθμό μητρώου 15-028 και συμμορφώνεται με όλους τους απαραίτητους κανονισμούς για την ορθή παροχή των εν λόγω υπηρεσιών, έχοντας διαμορφώσει όλες τις απαραίτητες διασυνδέσεις και υποδομές, με άλλους παρόχους τηλεφωνίας σε Ελλάδα και εξωτερικό, για τη διατήρηση και παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται παρακάτω.

Η Smart-VoIP παρέχει υπηρεσίες φωνής μέσω IP πρωτοκόλλου και σχετικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Για την πληρέστερη ανάλυση των υπηρεσιών, μπορείτε να μεταβείτε στην ενότητα «Υπηρεσίες». Ο Δικαιούχος είναι υπεύθυνος και μπορεί να προβαίνει σε συνεχείς αναβαθμίσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών και των υποδομών της, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των εν λόγω υπηρεσιών. Για τυχόν αναβαθμίσεις, όμως, ο Δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει τους πελάτες της προτού προβεί σε κάθε ενέργεια προκειμένου η τυχόν διακοπή ή υπολειτουργία των υπηρεσιών της, να περιορίσουν στο ελάχιστο της επιπτώσεις αυτής.

Χρήση υπηρεσιών

Ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας, μπορεί να κάνει χρήση των ανωτέρω υπηρεσιών, κάνοντας κλικ στο πεδίο «Εγγραφή» του παρόντος διαδικτυακού τόπου, και συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία, τα οποία διαφυλάσσονται από τον Δικαιούχο σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (βλ. παρακάτω «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων»). Η ενημέρωση για τη χρήση των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί ο κάθε ενδιαφερόμενος, παρακολουθείται, επίσης μέσω του πεδίου «Είσοδος πελατών».

Τιμοκατάλογοι- χρεώσεις υπηρεσιών

Ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ενημερώνεται για τις χρεώσεις των υπηρεσιών, μέσω του πεδίου «Τιμές» της παρούσας ιστοσελίδας, είτε να επικοινωνεί τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον Δικαιούχο, ώστε να ενημερώνεται για τον πλήρη τιμοκατάλογο (διεθνή και εγχώριο) της εταιρίας.

Οι χρεώσεις των υπηρεσιών, περιλαμβάνουν:

  • Πακέτα αγοράς χρόνου ομιλίας («Smart Pack»), με αντίστοιχη αξία 100,00€, 250,00€ κλπ, τα οποία μπορούν να αγορασθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, και να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους.
  • Τιμοκαταλόγους, για τη χρέωση του χρόνου ομιλίας για εγχώριους και διεθνείς προορισμούς, με χρέωση ανά λεπτό

Ο Δικαιούχος φέρει κάθε δικαίωμα τροποποίησης των ανωτέρω τιμών και χρεώσεων, όπως και αναπροσαρμογή των πακέτων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, γεγονός για το οποίο οφείλει πρωτύτερα να έχει ενημερώσει τους πελάτες του, και να ενημερώνει εγκαίρως το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Οι τρόποι πληρωμής των ανωτέρω υπηρεσιών περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Διακοπή υπηρεσιών

Ο Δικαιούχος έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα, για τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Smart-VoIP, να διακόψει τη λειτουργία της, σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έχει ανανεώσει τις μονάδες χρόνου ομιλίας του, ενώ εκείνες έχουν τελειώσει.

Δικαίωμα οριστικής διακοπής έχει ο Δικαιούχος, χωρίς προειδοποίηση μόνο στις εξής περιπτώσεις:

  • Όταν παραβιάζονται με όποιον τρόπο ή μέσο οι όροι του παρόντος
  • Εφόσον διαπιστωθεί οποιασδήποτε μορφής απάτης, εις βάρος του Δικαιούχου ή τρίτων συμβεβλημένων μερών
  • Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται για κακόβουλους ή παράνομους σκοπούς
  • Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται από ανήλικους
  • Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν έχουν τακτοποιηθεί για διάστημα 60 ημερών και άνω

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο Δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις χειροτέρευσης της ποιότητας των υπηρεσιών, δυσλειτουργίας, καθυστέρησης ή/και προσωρινής διακοπής αυτών, λόγω ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία ορίζονται οι εξής περιπτώσεις: βλάβη ή διακοπή σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα τρίτων ή στο σταθερό δημόσιο, απεργίες, φυσικά φαινόμενα (πλημμύρες, καταιγίδες, σεισμοί κλπ), κυβερνητικές απαγορεύσεις και σχετικές πράξεις/ αποφάσεις ελληνικών ή μη αρχών, δολιοφθορές, δικαστικές αποφάσεις, πόλεμοι κλπ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Δικαιούχου (ή και άλλων τρίτων συμβεβλημένων μερών), της εταιρίας Smartsupport, και ο κάθε επισκέπτης/ χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να το σέβεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που προβλέπει το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, και οι ελληνικού και διεθνείς νόμοι περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο αυτό αφορά: ονόματα, σήματα, λογότυπα, κείμενα, εικόνες, γραφικά και σχέδια των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι επισκέπτες/ χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου απαγορεύεται να αντιγράψουν, αναδημοσιεύσουν, αναπαράγουν, τροποποιήσουν, επανεκδώσουν ή μεταδώσουν με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή μη σκοπούς το ανωτέρω περιεχόμενο, χωρίς την γραπτή έγκριση του Δικαιούχου. Επιπλέον, οι επισκέπτες/ χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το σύνολο του περιεχομένου αυτής, με σκοπό να προξενήσουν βλάβη ή δυσφήμηση στον Δικαιούχο και σε τρίτα μέρη, ούτε θα παρεμποδίσουν άλλους χρήστες να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο. Επίσης, δεν θα δημιουργήσουν και προωθήσουν οποιοδήποτε διαφημιστικό υλικό με το σύνολο του περιεχομένου της παρούσης ιστοσελίδας, χωρίς της έγγραφη άδεια του Δικαιούχου.