Privacy Policy

ΓΕΝΙΚΑ

Η εταιρία Smartsupport, η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως «ο Δικαιούχος», μέσω της παρούσας δήλωσης απορρήτου δεσμεύεται για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων κάθε επισκέπτη/ χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και όσα προβλέπει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ο Δικαιούχος, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή Εκτελών την Επεξεργασία, έχει γνώση και ζητάει να επεξεργαστεί αποκλειστικά και μόνο όσα δεδομένα χρειάζονται προκειμένου να χρησιμοποιήσει ο επισκέπτης/ χρήστης τις υπηρεσίες της Smart-VoIP, και πάντα σεβόμενος το νόμο με απόλυτο σεβασμό και εχεμύθεια.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/ χρηστών, δύναται να πραγματοποιηθεί από τον Δικαιούχο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για τους παρακάτω λόγους:

  • Ενεργοποίηση και παροχή της επιλεγμένης υπηρεσίας
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης για κάθε υπηρεσία
  • Παροχή υπηρεσιών τιμολόγησης- πληρωμών, ενημέρωσης, αιτημάτων πρόσβασης και διαχείρισης παραπόνων.
  • Υπακοή και συμμόρφωση στις αρχές του δημοσίου, έπειτα από κάθε σχετικό αίτημα, σεβόμενοι της αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών

Ο Δικαιούχος, μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα, τόσο για λόγους λειτουργίας των υπηρεσιών όσο και για λόγους μάρκετινγκ, μόνο με την έγγραφη άδεια του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών, τους όρους της εκάστοτε υπογεγραμμένης σύμβασης ή/ και τους παρόντες όρους χρήσης, σύμφωνα πάντα με το κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών.

 Σημειώνεται πως τα δεδομένα, τα οποία ο Δικαιούχος δύναται να έχει στην κατοχή του και να επεξεργάζεται σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν παραπάνω είναι τα εξής: όνομα και επώνυμο πελάτη, ΑΔΤ, ΑΦΜ, τηλέφωνο, email, διεύθυνση εγκατάστασης σύνδεσης, στοιχεία τιμολόγησης, δεδομένα επικοινωνίας, τραπεζικός λογαριασμός, cookies.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Δικαιούχος διατηρεί και αποθηκεύει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών, για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται η μεταξύ τους επαγγελματική σχέση και  τηλεπικοινωνιακή σύμβαση, σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο, όπου κάθε μέσο αποθήκευσης συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR). Τα δεδομένα αυτά, παραμένουν στα αρχεία του Δικαιούχου, έπειτα από τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται καταρχήν για φορολογικούς λόγους και για λόγους εκκαθάρισης, και στη συνέχεια έπειτα από σχετική ενημέρωση του πελάτη για όσο χρονικό διάστημα καθίσταται επιτρεπτό από τον τελευταίο. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να μην διαφυλάσσονται τα προσωπικά του δεδομένα στο αρχείο του Δικαιούχου, ο Δικαιούχος υποχρεούται να τα καταστρέψει ολοσχερώς με τέτοιον τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται πλήρως η μη διαρροή τους.

Ο Δικαιούχος, στο πλαίσιο καλής εκτέλεσης των λειτουργιών και των υπηρεσιών του, και σύμφωνα με όσα αναλύθηκαν παραπάνω για τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων, δύναται να γνωστοποιήσει τα προαναφερθέντα δεδομένα στα εξής νομικά και φυσικά πρόσωπα: υπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας Smartsupport, συνεργάτες και υπεργολάβοι στα πλαίσια εκτέλεσης των συμβάσεων, συνεργαζόμενοι πάροχοι για σκοπούς διασύνδεσης των κλήσεων, αρμόδιες Δημόσιες και Δικαστικές Αρχές, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών.

Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα αυτά, έχουν δεσμευτεί στον Δικαιούχο να τηρούν με τη σειρά τους απόλυτη εχεμύθεια για τα δεδομένα, να μην τα επεξεργάζονται και να μην τα μεταβιβάζουν σε τρίτα πρόσωπα χωρίς την έγγραφη άδεια του δικαιούχου, να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα ασφαλείας και να διαμορφώνουν τα συστήματα τους έτσι ώστε να τηρείται η διασφάλιση των εν λόγω δεδομένων, να συμμορφώνονται με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), να ενημερώνουν άμεσα τον Δικαιούχο για τυχόν διαρροές ή / παραβιάσεων των δεδομένων αυτών.

Η μερική ή ολική τροποποίηση των ανωτέρω δύναται να πραγματοποιηθεί από τον Δικαιούχο, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, μόνο με την έγκαιρη σχετική γνωστοποίηση προς τους χρήστες/ πελάτες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ/ ΠΕΛΑΤΗ

Σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR), ο χρήστης/ πελάτης των υπηρεσιών της Smart-VoIP, έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή για τη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων, τους σκοπούς που εξυπηρετεί, την επεξεργασία αυτών και την τυχόν μεταβίβαση αυτών σε τρίτα πρόσωπα ή φορείς, όπως επίσης και τους λόγους αυτής της μεταβίβασης. Υπογραμμίζεται δε ότι όλα τα προαναφερθέντα πραγματοποιούνται πάντα με την σύμφωνη γνώμη του χρήστη/ πελάτη.

Επίσης, ο χρήστης/ πελάτης έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα πλήρης πρόσβασης στα δεδομένα του (εγγράφως ή/ και ηλεκτρονικά), επεξεργασίας, διόρθωσης και διαγραφής εφόσον εκείνος το κρίνει ορθό ή/ και απαραίτητο. Επιπλέον, δύναται να ζητήσει τον περιορισμό ή ακόμα και την κατάργηση της επεξεργασίας, μεταβίβασης κλπ των δεδομένων του για κάθε αντίρρηση που εκείνος φέρει. Ο Δικαιούχος, οφείλει να σεβαστεί τις αποφάσεις του χρήστη/ πελάτη και να πράξει αναλόγως, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως δικαστικές αποφάσεις ή αποφάσεις Αρμόδιων Αρχών.

Ο χρήστης/ πελάτης μπορεί να απευθυνθεί για κάθε αίτημα του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: sales@smart-voip.eu, είτε να καλέσει στο τηλέφωνο: 210-9595410, για περισσότερες πληροφορίες.